top of page

Algemene voorwaarden Human Design at Work

 

Artikel 1: Definities

1.1. HD at Work: Human Design at Work gevestigd te Berkel-Enschot en ingeschreven in het Handelsregister van

de kamer van koophandel onder nummer 92759459 alsmede haar rechtsopvolgers en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met HD at Work een overeenkomst aangaat.

1.3. Overeenkomst(en): alle overeenkomsten en of nadere- of vervolgovereenkomsten tussen HD at Work en de Wederpartij anderzijds, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomsten.

1.4. Producten: de levering van digitale producten en/of het verrichten van diensten door HD at Work richting de Wederpartij.

1.5 Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de coaching, workshop en/of training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd.

1.6 Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een coaching sessie, workshop of training of het verplaatsen van het startmoment van de coaching sessie, training of workshop.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens HD at Work waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door HD at Work in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.6 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

​Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen HD at Work en de Wederpartij komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde offerte al dan niet nadat de Wederpartij een betalingstransactie via het webwinkel van HD at Work heeft gedaan. 

3.2 Indien in een aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen

3.3 HD at Work kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.6 Met de acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of slechts een deel van de cursus wordt doorlopen. 

Artikel 4: Annulering en wijziging door HD at Work

4.1 HD at Work heeft het recht om tot vier weken voor aanvang de training of consultancy traject te annuleren bij onvoldoende deelname of wegens ziekte van (een van) de trainer(-s).

 

4.3 Daarnaast kan overmacht door natuurrampen of een bindend negatief reisadvies voor het land en/of de regio van bestemming reden tot annulering zijn voor HD at Work.

​4.4 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.​

4.5 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. HD at Work stelt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.6 Annulering van een overeenkomst door de Wederpartij betreffende het inhuren van HD at Work als spreker is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering is tot acht weken voor aanvang van de overeengekomen datum kosteloos; annulering tussen acht en vier weken resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van de overeengekomen kosten; bij annulering binnen vier weken wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4.7 Indien HD at Work niet in staat is te spreken op de overeengekomen datum, zullen partijen in onderling overleg proberen een nieuwe datum overeen te komen. Indien dit niet mogelijk is, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.8 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online programma en (groeps)trajecten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de Wederpartij toegang tot de aankoop. De Wederpartij stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

​4.9 Een traject wordt in beginsel voor de termijn zoals overeengekomen afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien De Klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, blijft de gehele betalingsverplichting bestaan.

 

​4.10 Een 1-op-1 sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt het overeengekomen bedrag alsnog doorberekend.

​4.11 HD at Work behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een event. In geval de locatie of datum door HD at Work wordt gewijzigd, heeft de Wederpartij het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een event op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door de Wederpartij vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na de wijziging.

4.12 Wanneer de Wederpartij onverwachts verhinderd is voor een event, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: de Wederpartij is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk 72 uur vooraf per e-mail aan HD at Work wordt doorgegeven. Restitutie op het reeds voldane bedrag is niet mogelijk.​

4.13 In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van alternatieve evenementenplatforms van toepassing zijn op de aanschaf van tickets.

4.14 HD at Work behoudt zich het recht voor om op elk moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan de Wederpartij worden gecommuniceerd.

4.15 In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Wederpartij slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 5: Informatieverstrekking

 

5.1 De Wederpartij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is tijdig beschikbaar aan HD at Work.​

 

5.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. HD at Work zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

5.3. De Wederpartij vrijwaart HD at Work voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

​5.4 Stelt de Wederpartij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

6.1 HD at Work is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Wederpartij jegens derden.

 

6.2 HD at Work zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de Wederpartij. Evenzo zal de Wederpartij, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van de HD at Work, dan wel de geleverde materialen ter beschikking stellen.

Artikel 7: Prijzen en betaling

 

7.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. De reis- en arrangementskosten in verband met deelname aan een coaching sessie, training en/of workshop zijn niet bij het bedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij het gaat om een aankoop middels de webshop. Aankopen via de webshop dienen doorgaans direct te worden voldaan.

7.3 HD at Work is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende)betaling is voldaan. Tijdens de opschorting blijft de betalingsverplichting van kracht. Het achteraf betalen is niet mogelijk.

7.4 De tarieven die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst zijn gebaseerd op het moment gehanteerde prijspeil. HD at Work heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de wederpartij. HD at Work zal de tarieven niet aanpassen tijdens de looptijd van het aangeschafte programma voor het geldende aanbod.

7.5 Ten aanzien van de online trainingen/online programma's kan een betalingsregeling getroffen worden – betalingsregelingen worden doorgaans schriftelijk of middels het digitale keuzemenu overeengekomen – om dit voor beide partijen zo goed mogelijk te laten verlopen zal HD at Work het overeengekomen bedrag maandelijks automatisch incasseren van de rekening waarvoor de incassomachtiging is verstrekt.

7.6 Voordat de betalingswijze genoemd in lid 7.5 kan plaatsvinden zal HD at Work eerst toestemming vragen middels een incassomachtiging.

7.7 Incassomachtiging(en) mogen te allen tijde ingetrokken worden, in dat geval zal het bedrag dat nog open staat uiterlijk binnen 14 dagen voldaan dienen te worden.

7.8 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.9 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.10  De Wederpartij is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan HD at Work alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag.

 

7.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van HD at Work onmiddellijk opeisbaar.

7.12 Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor producten die verkregen zijn via de webshop, dit mede gezien de aard van de (digitale) producten en de achtergrond van de gebruiker.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom / auteursrechten

8.1 De volledige intellectuele eigendomsrechten op de door HD at Work aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij HD at Work. Dit betreft bijvoorbeeld, maar niet uitzonderlijk alle geschreven en gesproken teksten uit onder andere events, programma's, podcasts, live-trainingsdagen. Het is de Wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen. De Wederpartij mag onder geen beding de informatie commercieel inzetten, doorverkopen of in eigen programma’s opnemen.

8.2 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8.3 Bij een inbreuk komt HD at Work een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

8.4 Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een event door de Wederpartij dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan HD at Work. Deze beeldopnames mogen niet zijn voorzien van geluid en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

8.5 HD at Work verleent de Wederpartij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

8.6 Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de Wederpartij om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van HD at Work. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Wederpartij om het materiaal tijdig te doorlopen en indien mogelijk op te slaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1   HD at Work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2   Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

9.3   HD at Work is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4   HD at Work zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de Wederpartij de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken.

9.5   Ondanks dat HD at Work zich inzet voor het verschaffen van nauwkeurige en betrouwbare informatie, geeft HD at Work geen garanties aangaande de volledigheid ofwel juistheid van informatie van diens informatievoorziening en bijbehorende producten. 

9.6   HD at Work zal niet aansprakelijk  voor de keuzes die de wederpartij maakt op grond van de informatie op deze website en diens producten alsmede voor het gebruik. 

Artikel 10. Geschillen en klachten

10.1 Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de Wederpartij en HD at Work, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe komen partijen bij elkaar voor een gesprek. In of na dit gesprek kan eventueel besloten worden om het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

10.2 HD at Work verplicht zich om binnen vier weken op een officiële klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden.

 

10.3 Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de Wederpartij hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.

10.4 Een officiële klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.5 Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin HD at Work is gevestigd. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

10.6 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

​Artikel 12: Bijzondere bepalingen

12.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De Wederpartij wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

12.2 Enkele diensten van HD at Work zijn voorzien van de mogelijkheid voor onderlinge communicatie tussen verschillende Wederpartijen. De Wederpartij verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van HD at Work.

 

12.3 Het staat HD at Work te allen tijde vrije communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

12.4 HD at Work behoudt zich het recht voor de Wederpartijen die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.

12.5 Tijdens een event kan er door HD at Work beeldmateriaal worden gemaakt voor marketingdoeleinden. De Wederpartij gaat er door aankoop van een deelnamebewijs mee akkoord dat dit materiaal openbaar wordt gemaakt, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

​13.2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HD at Work en betrokken derden 12 maanden.

Download

bottom of page